Weet je wel zeker dat je alleen in je lijf zit ?!

Moi, rob zelf

L O G É S   O N D E R   D E   L E D E N ,   W I E   H E E F T   Z E   E I G E N L I J K   N I E T 

Wat heb ik nou weer onder de leden ? ..... Griep ?. ..... 'n Logé ..... misschien ?

Lezer ik nodig je uit met een Open Mind -zonder voor ingenomen standpunten - te lezen. U ;) de Lezer wordt aangesproken met je.

Weet je wel zeker dat je alleen in je lijf zit ?!

Motivatie van deze LogéOnderDeLeden-presentatie :
De enorme therapeutische kracht van Aura Logé Therapie onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek brengen. Voor zowel geïnteresseerden, sceptici, totale non-believers, therapeuten uit diverse disciplines, als mogelijk geïnteresseerde cliënten.
Aura Logé Therapie, een korte uitleg:
Een super efficiënte therapie vorm, die in mijn praktijk vanuit Reïncarnatie Therapie is voort gekomen. Een therapie die nog sneller tot resultaat leidt dan de van zich zelf al snelle Reïncarnatie Therapie. Aura Logé Therapie heeft een hoog slagingspercentage genezing. Bij zo'n driekwart van de cliënten wordt 100 % (blijvend) resultaat geboekt. Waarbij bij 2 op de 10 cliënten slechts 3 therapie-afspraken nodig zijn!

De Aura Logé TEST: Doel om met een willekeurige serie vragen met voorbeelden een indruk van de dagelijkse gang van zaken in de R.O.B. Praktijk te geven Een volledig uitgewerkt voorbeeld van zo'n korte therapie van 3 bijeenkomsten staat bij Hoe Hans in 3 maal volledig klachtenvrij: op de Aura Logé TEST pagina.

Niet álles is Aura Logé Energie:

Uiteraard zijn er vele voorbeelden uit de R.O.B. praktijk, waar de oorzaak van de klacht een eigen onverwerktheid betreft in dit- of in een eerder leven. Deze verhandeling gaat daar niet over niet over....kijk daarvoor bij: Reïncarnatie Therapie op deze site...

Hoe werken onze hersenen?
Onze aanleg, onze talenten verschillen per mens. Zelfs 1-eiige tweelingen ervaren zich qua gevoelsbeleving, persoonlijkheid verschillend. Hoe we gewired (hoe de bedrading -de netwerken-) in de hersenen zijn, varieert. Na hersentrauma herstellen de hersenen sommige van de definitief uitgevallen functies. Nieuwe bedrading op andere plaatsen nemen de functies over. Wat doet het met ons gedrag als we van buiten prikkels toevoegen aan de hersenen - merkte een neuropsychologe op TV op. En dat is nou precies de spijker op de kop: dáár gaat deze verhandeling over. De prikkels van Logé energie bij ons.

De invloed van Aura Logé energie is divers al naar gelang iemands Talent om dit in het onbewuste op te pakken. Vaak blijken alle gevoelens van de Logé te zijn. Client heeft uiteraard geen idee van een Logé en ervaart deze gevoelens als van zich zelf.

Voorbeeld: Depressiviteit," wat doe ik hier nog, kan net zo goed dood zijn", blijken volledig toe te schrijven aan de Logé !!! Logisch als de Logé vertrokken is bij de cliënt(e), er een metamorfose in iemands gemoedstoestand optreedt... lees de voorbeelden bij de
Aura Logé TEST er maar eens opna...

Lichte trance: Tijdens trance ervaart cliënt(e) beelden te zien, geluiden te horen en de emoties te voelen, soms zich intens de persoon te voelen die doorkomt. Beelden die zich nog al eens duidelijk -gelet op de kleding- in een ander tijd afspeelt... En als therapeut zie en hoor ik, Rob alleen mijn cliënt(e). Ik neem zelf niks waar. Ik ben geen paragnost, werk alleen zonder oordeel met deze trance informatie.

Ontstaan van Aura Logé Therapie:
In september 1995, ben ik als Reïncarnatie Therapeut van start gegaan, nog tijdens mijn tweede studiejaar van de opleiding tot Reïncarnatie Therapeut bij het SRN (school voor Reïncarnatie Therapie Nederland) in Utrecht . Mede, daar ik die zomer net een 3 jarige opleiding tot Aura/ Chakra- Healer en Reader bij Mens & Intuïtie in Amersfoort had afgesloten. Al bij één van mijn eerste cliënten kwam ik in aanraking met klachten veroorzakende energie in de Aura van de cliënt. Cliënt benoemde energie op zijn borstkas, net buiten het lichaam, in dit voorbeeld dus in zijn Aura en niet in zijn lichaam wat ook veel voorkomt. Voelde niet als 'eigen', volede als de energie van een 'ander persoon'. Cliënt bleek last te hebben van precies die wanhoop van de verdwaalde verwarde angstige logé. Na weg helpen van dez energie was cliënt practisch in een keer geheeld van al zijn klachten. Een nieuw krachtige aanpak was geboren...

Een rode draad in mijn werk werd erna Aura Logé energie:

Energie die klachten bij cliënten veroorzaakt of aanwakkert.
Door nadrukkelijk vanaf het eerste moment hier op te focussen, bleken cliënten sneller klachtenvrij. De trauma's uit huidig leven bleken dan niet meer aan bod te hoeven komen om tot genezing/heling te komen. Cliënt bleek -ook bij zorgvuldige check - vrij van de klacht(en) waarvoor hij/zij kwam. Reïncarnatie Therapie -zoals ik die tot dan toe hanteerde - bleek nog een stuk efficiënter en sneller te worden door deze aanpak. Geleidelijk aan werd dit dan ook de standaard van mijn werk methode. Als opgeleid Reïncarnatie Therapeut, werkte ik steeds meer met Aura Logé problematiek....en werd ik in feite de eerste Aura Logé Therapeut. Máár.... zoals bovenaan bij mijn motivatie geschetst....ik wil niet de enige blijven!!!
W A T   I S   A U R A   L O G É   E N E R G I E ,   W A T   I S   D E   K R A C H T . . . 

Aura Logé energie: In de reguliere disciplines zoals psychiatrie, psychotherapie. wordt er niet van uit gegaan dat er zoiets als energie bestaat, die zonder een lichaam kan bestaan en ook nog eens een bewustzijn kan hebben. Als de cliënt(e) in trance zijn voor zijn/haar gevoel pappa echt ziet , hoort, voelt en zelfs ruikt kan dit alleen maar iets zeggen over de mentale gesteldheid van de cliënt(e). Er wordt van uit gegaan dat het onmogelijk is dat het ook anders zou kunnen zijn.

Ik-energie: Het energie-deel, dat ik-bewustzijn bevat, zich een uniek persoon ervaart. Tijdens het leven is dit energie-deel verbonden met het fysieke lichaam. (uitredingen nu buiten beschouwing gelaten) Stel dat na het fysiek sterven dit ik-bewustzijn blijft bestaan als een energieveld, die zich zondere fysiek gebonden te zijn nu zich vrijelijk kan verplaatsen. Na 10 jaar Reïncarnatie Therapie te geven, blijkt dat cliënten vaak in contact komen met overledenen uit dit leven. Een familielid, partner, goede vriend, een collega... Tijdens zo'n trance-ervaring blijken zij nog steeds de zelfde persoonlijkheid te hebben. Keer op keer gebeurt dit in een sessie. De meeste cliënten komen voor de eerste keer in contact met trance, met regressie, hebben vaak geen idee wat ze er zich bij voor moeten stellen, zie cliënten aan 't woord

Als analyticus (ik was eerder informaticus) blijken er grote overeenkomsten in al die ervaringen te zitten. (NB: ik heb meerdere opties in de loop der jaren tegen het licht gehouden, voor de leesbaarheid nu niet in dit betoog)
De enige conclusie die bij mij stand hield en houdt is dat er zoiets als ik-energie zonder stoffelijk lichaam bestaat en er contact mee mogelijk is... Ofwel als een overleden zus doorkomt, is deze ik-persoon blijkbaar als energie zonder fysiek aanwezig is. En als er zoiets geldt voor gekende overleden uit dit leven, is de stap klein je te realiseren dat dat dan ook geldt voor niet gekende overledenen. Of dat nu een overleden van kort gegelden is of van wat langer terug. Als het met de één kan kan het ook met de ander onstoffelijk-ik!!. Dus eigen vorige levens , betrokkene uit dat vorige leven, onbekende aankomen waaien logé's in dit leven... .En ook ik kan niet verklaren hoe deze energie aan de calorietjes komt om te blijven bestaan. Als een ik, met een fysiek lichaam, denk ik in calorieën, maar blijkbaar doet dat er daar niet toe. Ik als therapeut werk ermee, hoef dat principe niet te begrijpen...Begrijp een televisie ook niet maar kijk wel TV en zap er lustig op los ;) Stof tot nadenken voor de fysici die zich met snaar theorieën, kwantummechanica en dergelijke bezighouden.

Werken met deze onstoffelijk ik -energie:
Door 'gewoon' zonder oordeel met deze trance infromatie te werken, wordt snel goed resultaat bereikt. Cliënten die soms al een heel lang traject van therapie, zelfs opnames achter de rug hebben. Maar als resultaat niet beter worden.

Het nut nu om deze ik-energieën serieus te nemen, blijkt uit het succes van Reïncarnatie Therapie en nu ook Aura Logé Therapie. Therapieën die heel hoog scoren qua effect en qua korte therapieduur. Voor een scala aan klachten. lees mijn opsomming bij 3 R.O.B. Therapieën

Terug op cliënts bordje:
Cliënten horen nogal eens van de behandelaar, dat ze er maar mee moeten leren leven. Een cliënte was door haar behandelend psychiater bijvoorbeeld chronisch depressief verklaart. Cliënte, was bij mij na 5 sessies volledig opgeknapt. "Rob ik kan me niet meer voorstellen dat ik me zó gevoeld heb (zwaar depressief dus). Ik voel me nu zó anders." In wezen worden met dit soort boodschappen van "u blijft ziek en moet er maar mee leven ", het probleem dat de behandelaar niet kan oplossen terug op het bordje gelegd van de cliënt(e). Ook voor onduidelijke chronische lichaamsklachten bezondigen zich behandelaars (artsen, fysiotherapeuten) zich nog al eens aan dit soort uitspraken. Probleem is echter niet de patiënt/cliënt. Want ook voor lichaams- en psychische- klachten (met onduidelijke of geen vastgestelde oorzaak) die niet of nauwelijks verbeteren met al die andere - vaak reguliere- methodes werkt deze therapieën uitstekend. Nee, het probleem is de beperkte visie van vele behandelaars. Ze overwegen niet eens dat het ook anders kan...

Een Wereld van verschil:
Stel er bestaat dus onstoffelijk ik-gebonden energie.
Wat zou het voordeel kunnen zijn als dit mee genomen wordt in de beoordeling van klachten ook in het reguliere circuit en mee gewerkt.Een wereld van verschil: enkele voorbeelden: meervoudig persoonlijkheids stoornis en psychose (met psychotische mensen heb ik meerdere malen succesvol gewerkt) wordt oplosbaar door met name de Aura Logé energie(ën) op te sporen en uit het energie veld van de cliënt(e) te verwijderen.
Vele zaken verklaarbaar en behandelbaar...Zoals dag in dag uit in mijn praktijk blijkt. En gelukkig zijn er meer pioniers die zo werken, althans met Reïncarnatie Therapie.

Samenvattend:
Deze Logé Onder De leden verhandeling is bedoelt om vooral Aura Logé Therapie onder de aandacht van zoveel mogelijk lezers te brengen. Om zoveel mogelijk therapeuten te motiveren dez techniek zich eigen te maken...
Het bereiken van een helend sneeuwbal effect in regulier en alternatief therapeut en cliënten land nederland :)

Beste lezer spreekt deze informatie je aan, attendeer ook zoveel mogelijk ik-energieën met een lichaam ;) op deze verhandeling.
www.LogeOnderDeLeden.nl en ook www.auralogetest.nl brengt je op de startpagina van deze site...


E V E N   E E N   B E Z I N N I N G S M O M E N T Enkele hele nummers, ieder zo'n 3 minuten:
Desert [1.150 KB]
When Shadows Appear [1.264 KB]
Dawn Dance [1.236 KB]

Kijk bij links voor info over deze bijzondere cd's van Paul Scheerder


 

Adres, telefoon, e-mail    Workshops    Route Info    Tarieven    Links